Ana içeriğe atla

Staj

 

 

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans programında okuyan öğrencilerimiz, staj işlemlerini yapmadan önce lütfen Staj Akış Şemasını ve  sayfamızda yer alan tüm bilgileri inceleyiniz.

 

    Komisyon Başkanı:     Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN

                                           Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU

    Komisyon Üyeleri:       Arş. Gör. Emre AKTAŞ (Ulusal Staj) (ytu.mbgstaj@gmail.com)

                                           Arş.Gör. Emrah BERTAN (ytu.mbgstaj@gmail.com)

 

Staj Başvuru Dönemleri: 

Yaz Dönemi: 20 Mayıs-29 Haziran

Güz Dönemi: 1 Eylül-30 Eylül

Sömestr Dönemi: 19 Aralık-10 Ocak

Bahar Dönemi: 13 Şubat-1 Mart

Staj işlemlerinizin hızlı ve doğru yürütülmesi adına aşağıdaki hususlara dikkat ederek başvurunuzu yapınız:

Zorunlu Staj;

Staj başvuru işlemleri yüz yüze  yürütülecektir. Staj işlemlerinizin hızlı ve doğru yürütülmesi adına aşağıdaki hususlara dikkat ederek başvurunuzu yapınız:

 • Staj başlangıç tarihinizden en az 10 gün öncesinde başvuru belgelerinizi eksiksiz olarak hazırlayınız.
 • Resmi tatil ve arife günlerinde yapılan çalışmalar staj süresi olarak kabul edilmez.
 • Öğrenci, dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yapamaz (Online yapılacak dersler/sınavlar dahil).
 • Haftada üç (3) iş gününden az olmamak; ders ve sınavları ile çakışmamak şartıyla eğitim ve öğretim dönemi, yaz okulu ve genel sınav dönemlerinde staj yapılabilir.
 • İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren belgeyi sunmak koşulu ile cumartesi ve/veya pazar günleri staj yapılabilir.
 • Haftalık staj yapacağınız günler, staj süresince sabit olmalıdır. Örneğin: Pazartesi, Çarşamba, Perşembe olmak üzere haftada 3 iş günü staj yapacak öğrenciler; herhangi bir haftada Salı ve Cuma günlerini staj iş günü olarak işaretleyemezler.
 • Öğrenci staj yapacak kurumu kendisi bulmalıdır. Staj yapılabilecek bazı  kurumlar için tıklayınız, bu sadece örnek amaçlıdır.
 • Bölümüzde zorunlu staj 30 iş günüdür. Zorunlu staj en fazla ikiye bölünebilir. Örneğin 30 günlük staj; a) 1 dönem 10 iş günü- 1 dönem 20 iş günü olmak üzere , b) Her dönem 15 gün iş günü  olmak üzere, c) tek seferde 30 iş günü olmak üzere üç farklı seçenekte yapabilirler.
 • Öğrenci; aynı anda birden fazla "STAJ"  yapamaz. Stajını ikiye bölen öğrencimizin  iki stajı arasında en az üç iş günü olmak zorundadır.(Örneğin, ilk stajınız ayın 22'sinde bitsin. Diğer stajınız en az 25'inde olmalıdır ve bu üç günün içinde hafta sonu olmaması gerekir)
 • Tüm staj süresi aynı akademik dönemde yapılma zorunluğu olmadığı gibi aynı kurumda da tüm stajı yapmak zorunlu değildir.
 • Staj eğer ders döneminde yapılacaksa  ön başvurusu esnasında   haftalık ders programını gösterir belgeyi (sistemden alınması gerekir) beyan etmesi zorunludur.  

   

TÜBİTAK Projesi Kapsamında Zorunlu Staj

 • Öğrenci, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)“  kapsamında veya kayıtlı olduğu bölümün Öğretim Elemanı tarafından yürütücülüğü yapılan TÜBİTAK destekli bir araştırma projesinde bursiyer olması durumunda zorunlu stajını yapabilir. Bu kapsamda Zorunlu Staj yapmak isteyen öğrencinin, projeye başlamadan en az 10 gün önce Bölüm Staj Komisyonu’na sayfamızda  ilan edilen belgeleri ve projeye kabul aldığını gösteren belgeyi teslim etmesi gereklidir.
 • Staj sonrası akışındaki tüm belge ve prosedürler bu staj için geçerlidir.

Ulusal Staj Programı Kapsamında Zorunlu ya da İsteğe Bağlı Staj

 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı” kapsamında Zorunlu ya da İsteğe Bağlı staj yapacak öğrencinin yukarıda ilan edilen belgelere ek olarak,  “Ulusal Staj Programı Kapsamında Staja Kabul Edildiklerini Gösteren Belge” yi (staj yapılacak işyeri yetkilisi tarafından yazılmış; kaşe ve imza ile onaylanmış olmalıdır. Ancak EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) kullanan Kamu Kurumları tarafından Üniversitemize “Ulusal Staj Programı”  kapsamında Stajyer Kabulü yazısı iletilmiş ise teslim edilmesine gerek yoktur)   staja başlamadan en az 10 gün önce Bölüm Staj Komisyonu’na teslim etmesi gereklidir.
 • Ulusal Staj Programı Kapsamında gönüllü staj yapan öğrencilerimizin staj sonrasında "staj defteri" teslim etmelerine gerek yoktur

ERASMUS Kapsamında Zorunlu Staj

 • ERASMUS+ Programı kapsamında yapılan stajı Zorunlu Staj'a saydırmak isteyen öğrencinin faaliyet dönüşünde bölüm başkanlığına dilekçe ile başvuru yapması gereklidir.  (Erasmus ders intibakı gibi). 
 • Staj defteri zorunlu ve ingilizce olabilir.

  GÖNÜLLÜ STAJ

Tüm gönüllü stajlarda zorunlu staj akışınıdaki basamaklar geçerlidir. Örneğin Ulusal Staj kapasında gönüllü yapılacaksa "ULUSAL STAJ KAPSAMINDAKİ ZORUNLU STAJA" bakılmalıdır. Normal yapılacak gönüllü stajlara ise "ZORUNLU STAJ BASAMAKLARI"  bakılmalıdır...(Tüm basamakları inceleyiniz).

Sadece; Ulusal Staj kapsamında "GÖNÜLLÜ" yapılan stajlarda staj sonrasında herhangi bir evrak teslimi yapılmayacaktır.  Diğer tüm yapılan gönüllü stajlarda akıştaki evrakların teslimi mecburidir.

Gönüllü staj en fazla iki kez yapılabilir.

Staj başvurusu süreci aşağıdaki adımlar takip edilerek tamamlanacaktır (Ulusal Staj Programı DAHİL).

Staj Öncesi:

1. Staj Ön Başvurusu;(Bu kısım sadece öğrenciler sorumludur, kurum imzası gerekmez)

 • Staj yapmak istenilen kurumu ve tarihleri belirten bölüm başkanlığına hitaben  bir dilekçe( kurum içi ise (Staj Başvuru  Dilekçesi) değil ise  kurum dışı(Staj Başvuru Dilekçesi )) doldurmaları gerekir.
 • Ayrıca,  doğru şekilde işaretlenmiş staj takvimi (ad, soyad, tarih ve imza belirtilmiş olarak) ve not transkripti (Islak imzalı ya da QR kodlu olmak zorunda) ile bölüm komisyon üyelerine başvurulur. 
 • Ulusal staj programı kapsamında staj yapacaklar bir önceki madde de yer alan belgelere ek olarak "Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı Dilekçesi" ni de doldurmaları gerekir.
 • Ders dönemlerinde staj yapacak olanlar ya da yaz okulu bulunanlar bu belgelere ek olarak ders programlarını (ad, soyad, tarih ve imza belirtilmiş olarak) da getirmelidirler.
 • Öğrencinin mazereti olan günler (Ders sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı vs. ) ve resmi tatiller staj takvimine işaretlenemez ve seçilmeyen günlerin nedeni olan bu durumlar (Ders sınavı(Vize -Final) , bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı vs.) işaretlenmeyen yere gerekçe olarak yazılır(İmza atarak bu durumun sorumluluğunu alırlar).
 • Öğrencinin staj yapacağı kurumda en az bir Biyolog ya da Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezununun çalışıyor olması gerekmektedir.
 • Staj başvurusu yapıldıktan sonraki süreçte sınav mazereti olur ise öğrenci mazaretini belirten dilekçe ve mazaretli olduğu gün ve/veya günleri güncelleyerek işaretleyeceği yeni takvim ile bölüm komisyon üyelerine başvuru yaparak staj takvimini ve SGK işlemlerini güncellemelidir. Staj süresi içinde mazereti olur ise öğrenci mazaretini belirten dilekçe ve mazaretli olduğu gün ve/veya günleri güncelleyerek işaretleyeceği yeni takvim ile "Dekanlıkta Staj Birimine(Hülya Hanım)"  başvuru yaparak staj takvimini ve SGK işlemlerini güncellemelidir.
 • Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapacak öğrencilerin kendi program dilekçelerini ekstradan doldurup getirmeleri gerekmektedir. 
 • Bazı kurumlar staja başlamadan önce sizlerden yapacağınız stajın zorunlu olduğuna dair belge isteyebilir. Bu durumda "FR-0286-Staj Sicil Formu" indirip bölüm başkanlığının onayını alıp götürüp ilgili kuruma verebilirsiniz.

2. Ön Başvuru Değerlendirme Sonucu;

 • Staj Ön Başvurusu uygun olanlar sonraki  aşamalara geçebilir (Staj ön değerlendirmesi uygun olmayanlara e mail üzerinden iletişim sağlanacaktır). SGK işlemleri başlaması için gerekli  tüm evraklar eksiksiz olarak staj başlama gününüzden en az 10 GÜN ÖNCE staj komisyonuna elden verilmelidir

3. SGK İşlemlerinin Başlaması için gerekli belgeler

 • Resimli, bilgilerinizi, imzanızı içeren ve Kurum Onaylı olacak şekilde FR-1877 Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu (2 adet)
 • Kurum Onaylı FR-1266 Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu (1 adet) (Staj yapılan kurumdan ücret alınıyor ise belgenin yalnız alt kısmı, ücret alınmıyor ise sadece üst kısmı işveren kuruma onaylatılacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşları eğer imzalamazlarsa staj evraklarını staj komisyonuna verirken sizlere bir dilekçe örneği verilecek ve buna göre dilekçe yazılacaktır. Özel kurumlar için bu durum GEÇERSİZDİR, imza zorunluluğu vardır)
 • Staj Yapacağınız Günleri yuvarlak içine alarak işaretlediğiniz Staj Takvimi(Günleri gösteren yıllık takvim) (1 adet)
 • OBS Haftalık Ders Programı Çıktısı (eğer eğitim-öğretim dönemi veya yaz okulu ile beraber staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet)
 • İş yerinin hafta sonu tam gün mesai yaptığını gösteren Belge (eğer hafta sonu staj yapılıyorsa gereklidir) (1 adet)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi   (1 adet)
 • Yabancı uyruklu öğrenciler için https://sks.yildiz.edu.tr/staj/kronik/yabanci-ulke-vatandaslarinin-kronik-hastaliklarina-iliskin-taahhutname.doc adresinde yer alan Taahhütname Belgesi (1 adet)
 • Tüm belgelerin eksiksiz olarak teslim edilmesinin günleri ve saatleri akademik dönemde güncellenecektir.

3. Öğrencinin SGK İşe Giriş Bildirgesi ve FR-1877 onay belgesinin Öğrenci tarafından alınması:

A) Öğrenci,  SGK işe Giriş Bildirgesi belgesini ve FR-1877 (Staj Başvuru Formu) formunu bölümümüz staj komisyonundan elden alabilirler. Bu belgeler staj yapacağınızı kuruma verilecektir.

4. Staj Sonrası;

- Staj İşyeri Yetkilisi tarafından onaylanan “Staj Sicil ve Değerlendirme Formu” ve “Staj Defteri”, stajın tamamlanmasından itibaren 1 (bir) ay içinde staj  komisyon üyelerine teslim edilmelidir. (Stajın tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde teslim edilmeyen “Staj Defteri” değerlendirmeye alınmayacaktır).

- Staj defteri elle ya da bilgisayar ortamında doldurulabilir. Kendi çalışmaların sonuç resimlerini ve biyoinformatik analizlerin görüntülerini içerebilir. Kısaca, staj süresince yapılan işlemleri kapsamak zorundadır.

-Stajı başarısız olarak değerlendirilip stajı reddedilen öğrenciler, yeniden staj yapmak zorundadır.

- Komisyon üyeleri staj evraklarınızı teslim tarihinden sonraki 1 ay içinde kontrol ederek, stajınızın kabul edilmesi durumunda ilgili birimlere bilgilerinizi içeren evrakları gönderecektir. Sistemden kaynaklı durumlarda staj bilgileriniz usiste görünmeyebilir. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda lütfen komisyon üyeleri ile iletişime geçiniz.

-Staj evraklarının güncel hallerini ilgili form numarası ile kontrol etmek için  lütfen Kalite Koordinatörlüğü sayfasında > Kalite Dökümanları > Formlar bölümünü ziyaret ediniz.