Ana içeriğe atla

Projeler

 

Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN; diğer projeler için tıklayınız.

"Antimikrobiyal tedaviye yönelik olarak juglonun biyouyumluluğunun ve biyoyararlalanımının artırılması"

"Juglon uygulanan salatalık ve kavun fidelerinde bazı enzimlerin aktivite ve gen anlatımlarının analizi"

"Doğa bilinci; Kütahya ve çevresi bilim ve doğa okulu"

"Kütahya yöresinde yaygın yabancı otlar üzerinde bazı allelokimyasalların herbisit etkileri"

 

Prof. Dr. Muhammet Hamza MÜSLÜMANOĞLU; diğer projeler için tıklayınız.

"Türkiye ve Belçikada Popülasyon Genetiği Karakterizasyonu"

"Tıbbi Önemi Olan Küf ve Mayaların Moleküler İdentifikasyonu"

"Konjenital Kardiyak Malformasyonlu çocuklarda Homosistein Düzeyleri ve Metilen Tetrahidrofolat Reduktaz Gen Poliformizmi ile ilişkisi"

"NIDDM'li Hastalarda B3 Adrenerjik Reseptör, Lipopretein Lipaz, Glikojen Sentetaz Gen polimorfizmlerinin İnsülin Direnci, Obezite, Diyabetik Mikro Ve Makro Vasküler Komplikasyonlar , Dislipidemi Ve Leptin İle Korelasyonu"

 

Prof. Dr. Sezgin ÇELİK; diğer projeler için tıklayınız.

"Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Sitokrom P450 (CYP) İzozimlerinin Gen ve Protein Ekspresyonlarının İncelenmesi"

"Centaurea L. (Asteraceae) Cinsi, Rhizocalathium, Grossheimia, Chartolepis, Plumosipappus, Phaeopappus, Pseudophaeopappus ve Cynaroides Seksiyonlarının Revizyonu, Ekolojik Özellikleri ve Centaurea L. Türlerinin Kurutulmuş Çiçek Olarak Değerlendirilmesi"

"Verbascum L. (Scrophulariaceae) Cinsinin D. Grubunun Revizyonu"

"Centaurea L. Cinsi Psephelloidea (Boiss.) Sosn. Seksiyonuna Ait Türlerin Ekolojik Özellikleri"

 

Prof. Dr. Semiha ERİŞEN; diğer projeler için tıklayınız.

“Mutant Ve Mutant Olmayan Çeltik (Oryza Sativa L) Bitkilerinin Tuz Stresindeki Tolerans Durumlarının Tespiti”

“Salvia sclera’da İn Vitro Kültürlerin Eldesi”

“Hümik Maddelerin Kestane Dal Kanseri Üzerine Etkilerinin İn-vitro Koşullarda Araştırılması”

“Gençleştirme Çalışmalarının Sapsız Meşe (Quercus Petraea (Matt.) Liebl.) meşcerelerindeki genetik çeşitliliğe etkisi”

“Bazı Salvia Türlerinde SCoT Markörler ile Genetik Çeşitliliğin Belirlenmesi”

"Yonca Medicagosativa Süspansiyon Kültürlerinde Floresan İşaretli Polylacticcoglycolic Asit Nanopartiküllerinin Hücreye Alımı ve Dağılımının Araştırılması"

"Farklı sitokinin çeşitleri (BAP,TDZ ve Kinetin) ve konsantrasyonlarının lavander (Lavandula angustifolia Sevtopolis) sürgün rejenerasyonuna etkisi"

"Medicago sativa Yaprak ve Kallus Özütlerini Kullanarak Gümüş Nanopartikül Biyosentezi"

"Topolinlerin Aspir’de (Carthhamus tinctorius L.) in vitro çoğaltıma etkisi"

"Kritik endemik Centaurea lycaonica’nın Ex-situ Koruma Kapsamında İn vitro Hızlı Çoğaltımı"

"Bazı Endemik Astragalus L. (Leguminosae) Türlerinin Korunması ve Tarımda Kullanımı Amacıyla Doku Kültürü ve Sitogenetik Çalışmalar"

"Medicago sativa L. da Embriyogenesis ile Etkili Adventif Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Bir Araştırma"

"Gen Teknolojisi ve Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Konularının Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerine Laboratuvar Destekli Olarak Öğretilmesinin Öğrenmeye Etkisinin Araştırılması ve Öğretmen Yetiştirmede Biyotekeğitim Yaklaşımının Geliştirilmesi için Altyapı Kurulması"

 

Prof. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK; diğer projeler için tıklayınız.

"Zeytin (Olea europaea) EST Kolleksiyonundan Seçilen B Glukozidaz geninin Moleküler Analizi ve Pichia pastoriste Ekspresyonu"

"Organik Koşullarda Yetiştirilmiş Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Anlatımı Artan Genlerin SSH Yöntemiyle İzolasyonları"

"Zeytin (Olea europaea) ESTs (Expressed Sequence Tags) kolleksiyonundan seçilen Lipid Transfer Geninin Moleküler Analizi"

"Organik ve Konvansiyonel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Yetiştiriciliğinde Tuzlulukla İlgili Genlerin Ekspresyonlarının Karşılaştırılması"

 

Doç. Dr. Banu MANSUROĞLU; diğer projeler için tıklayınız.

"Deneysel Diyabet Modelinde Kateşin Yüklü Nano Partiküllerin Antioksidan Statü Üzerine Etkisinin İncelenmesi",

"Streptozotocin (STZ) ile indüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda Enkapsüle Kateşin Molekülünün Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi"

"Kafeik Asit Fenetil Ester İçeren Nanopartiküler Sistemlerin Meme Kanser Hücre Soylarında Hücresel ve Moleküler Mekanizmalarının İncelenmesi"

"Sinapik Asit Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Fibroblast ve GliomaHücre Soyları Üzerinde Sitotoksisite ve Genotoksisitenin İncelenmesi"

"In Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması: Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller"

"EBOLA virüs hastalığına karşı yeni nesil peptid aşı modellerinin geliştirilmesi"

"Deneysel Diyabet Modelinde Kateşin Yüklü Nano Partiküllerin Antioksidan Statü Üzerine Etkisinin İncelenmesi", 

"Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi"

"Antimikrobiyal Tedaviye Yönelik Olarak Juglon’un Biyouyumluluğunun ve Biyoyararlanımının Artırılması" 

"Quercetin Yüklü Nanopartiküllerin Sentezi, Karakterizasyonu ve in-vitro Antioksidan Aktivitesinin Değerlendirilmesi"

"Kafeik Asit Fenetil Ester Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi"

"Enkapsüle Kateşin Molekülünün In-Vitro Antioksidan Aktivitesinin Araştırılması"

"Çocukluk Çağı Maligniteleri ile Hastanın Kan, Saç, İdrar, Tükürük ve Beyin Omurilik Sıvısı örneklerindeki Metal Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"

"Topraksız Tarımda Echinacea purpurea (L.) Moench (Ekinezya), Foeniculum vulgare Miller (Rezene), Matricaria recutita L. (Tıbbi Papatya) Üretimi ve Üretim Koşullarının Optimize Edilmesi" 

"Hidroponik Topraksız Tarım Sistemleri İçin Yeni Bir Yaklaşımla Katı Ortam Bitki Yetiştirme Materyallerinin Geliştirilmesi"

"Streptozotocin (STZ) ile diyabet oluşturulan sıçanlarda kimyasal olarak modifiye edilmiş Süperoksit Dismutazın (SOD) antioksidatif özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi"

"Biyomedikal Malzemeler ve Yapay Dokular"

"Diş restorasyon malzemelerinin üretimi"

"Fonksiyonel Biyopolimer Sistemler"

"Alfa Amilaz ve Horseradish Peroxidase Enzimlerinin Polisakkarit Konjugatları"

"Aşı Uygulama Amaçlı Polimer Peptid Konjugatlarının Geliştirilmesi"

"Fonksiyonel Polimer Peptid Konjugatları"

"Mucor Meihei Rennetin Kimyasal Modifikasyonu"

 

Doç. Dr. Nelisa LAÇİN TÜRKOĞLU; diğer projeler için tıklayınız.

"Etkin madde içeren yara örtü malzemeleri’ "

"Vitamin D3 yüklü katı lipid nanopartiküller"

"Yara Örtü Materyali Olarak Kullanılmak Amacıyla Biyobozunur Anti-Mikrobiyal Selüloz Membran Hazırlanması"

"Deneysel hiperoksi aracılı akciğer hasarı oluşturulan yenidoğan sıçanlarda trakeal yolla verilen mezenkimal kök hücre tedavisinin etkinliğinin değerlendirilmesi’ "

"Biyomedikal Teknolojide Doku Mühendisliği’"

"Restenoz’un Önlenmesi için Düz Kas Hücre Proliferasyonunun İnhibisyonu’" 

 

Doç. Dr. Tülin ARASOĞLU; diğer projeler için tıklayınız.

"Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames/Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik Ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması"

"Türkiye’nin Çeşitli Termal Kaynaklarından İzole Edilen Termofilik Bakterilerin Moleküler Tanısı, Karakterizasyonu Ve Tarımsal Uygulamalarda Kullanım Potansiyellerinin Araştırılması"

"Termofilik bakterilerden, Endüstriyel Önemi Olan, Alkalen Fosfataz, Ve Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktivitelerinin Aranması, Tanılanması"

"Doğu Anadolu Tıbbı Bitkilerine Ait Bazı Türlerin Ames/Salmonella Mikrozom Testi Kullanılarak Antimutajenik ve Antikarsinojenik Özelliklerinin Saptanması"

"Kafeik Asit Fenetil Ester Yüklü Nanopartiküllerin Üretimi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi"

"Erzurum Ve Çevresindeki Bazı Endemik Bitki Türlerinin Biyolojik Aktivitelerinin Ve Genetik Profillerinin Belirlenmesi"

"Erzurum ve Çevresindeki İnek Sütlerinde PCR Yöntemi ile Brucella abortus’un Belirlenmesi"

"Erzurum yöresinde antimutajen ve antikarsinojen özellikleri tespit edilen Mentha longifolia L. Hudson ssp. longifolia ve Origanum vulgare ssp. vulgare türlerinden etken maddelerin izolasyonu ve tanılanması"

"Cinsel Saldırılarda Adli Kimliklendirme: Yeni Nesil Dizileme Teknikleri İle Mikrobiyom Analizi"

"İn Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması:Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller"

"Brusellozis’e Karşı Endemik Rekombinant Omp25 Proteinin Üretimi"

"Biyobozunur Nanopartiküler Sistemlerin Antimikrobiyal Aktivite Üzerine Etkisi "

"Üretim ve Saklanmalarında Farklılık Gösteren Biber ve Domates Salçalarında Aflatoksin Miktarlarının LC-MS ve ELISA Yöntemleriyle Tayinleri "

"Antimikrobiyal Tedaviye Yönelik Olarak Juglonun Biyouyumluluğunun Biyoyararlılığının Artırılması"

"Bazı Endemik Centaurea L. (Asteraeceae) Türlerinin Fitokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve İlaç Sanayinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması "

"Nanopartikül Sistem içinde Kateşin Molekülünün Antigenotoksik Aktivitesinin Değerlendirilmesi "

 

Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN; diğer projeler için tıklayınız.

"Kemoenzimatik Reaksiyonlarla Dihidrobenzofuranon ve Dihidroindolon Türevlerinin Enantioselektif Hidrolizi"

"Optikçe Aktif Benzofuranon ve İndol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Eldesi"

"Mikrobiyal ve Enzimatik Reaksiyonlar Kullanılarak Biyoteknolojik Yöntemlerle Indol Türevlerinin Sentezi"

"Biyoteknolojik Yöntemlerle Kiral 4-oxo-tetrahidroindol Türevlerinin Sentezi"

"Bazı Indol Türevlerinin Kemoenzimatik Sentezleri"

"Chlamydomonas Reinhardtii Yeşil AlgininMmetal ve Sıcaklığa Karşı Dayanıklılık Genlerinin Ekspresyonu"

"Tanacetum abratonifolium (Compositae) Sekonder Metabolitlerinin Yapılarının Tayini ve Aktivitelerinin Saptanması"

"Biyoaktif Maddelerin Biyoteknolojik Ürünlerle Biyodönüşüm ile Yeni Aktif Madde Sentezleri"

"Tanacetum (Compositae) Türlerinden Çevre Dostu, Doğal İnsektisitleri İzolasyonu, Yapılarının Tayini ve Aktivitelerinin Saptanması"

"Tanacetum (Compositae) Türlerinden Çevre Dostu, Doğal İnsektisitleri İzolasyonu, Yapılarının Tayini ve Aktivitelerinin Saptanması"

 

Dr. Öğr. Üyesi Şenay VURAL KORKUT; diğer projeler için tıklayınız.

"Yabani arpada(Hordeum spontaneum ) Çinko Taşıyıcı Protein Kodlayan Genin Tam Uzunluktaki cDNA'sının klonlanması"

""Zeytinden (Olea Europaea L.) CBF Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Tam Uzunluktaki cDNA'nın Klonlanması" 

"Zeytin (Olea europaea L.) EST Kolleksiyonundan Seçilen Glukozidaz Geninin Moleküler Analizi Ve Pichia pastoriste Ekspresyonu"

"Çinko Eksik Koşullarda Yetiştirilmiş Hordeum spontaneum Gövde Ssh Kütüphanesinden Seçilen cDNA’ların Moleküler V Analizleri"

"Organik Koşullarda Yetiştirilmiş Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Anlatımı Artan Genlerin Ssh Yöntemiyle İzolasyonları"

"Zeytinde Strese Bağlı Anlatım Yapan Genlerin Belirlenmesi ve Moleküler Analizleri."

"Çinko Eksikliği Durumunda Farklı Anlatım Yapan Arpa Genlerinin Analizi"

"Bitkilerde Abiyotik Strese Dayanıklılıktan Sorumlu CBF1 / DREB1 Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Gen Homologlarının Zeytin (Olea Europa) Bitkisinden İzolasyonları ve Anlatımlarının Analizi"

"Zeytinde Cbf1/Dreb1 Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Gen Homologlarının Strese Bağlı Anlatımlarının Analizi"

"Çinko Eksikliği Durumunda Farklı Anlatım Yapan Arpa Genlerinin İzolasyonu İçin Baskılayıcı Çıkarım Hibridizasyon Kütüphanelerinin Kurulması"

"Buğdayda Biyotik Strese Dayanıklılığı Belirleyen Mekanizmanın İşlevsel Genomiği Üzerine Bir Çalışma: Puccinia strriformis ile Enfekte Edilmiş Buğdaydan cDNA Kütüphanesi Kurulması"

"Kariyer gelişimine kaynak teşkil edecek Olea europaea L. (Zeytin, cv gemlik) bitkisi için cDNA kütüphanesi oluşturmak ve Stearoyl-Acyl Carrier Protein Desaturase kodlayan gen için ESTs kütüphanelerinin oluşturulması"

 

Dr. Öğr. Üyesi Emel ORDU; diğer projeler için tıklayınız.

"Kompost Topraktan Hazırlanan Metagenomik Kütüphaneden Yeni Lakkaz Adayı Genlerin Taranması"

"Pamuk Bitkisinden (Gossypium Hirsutum) Izole Edilen Nad+-Bagımlı Format Dehidrogenaz'In Rekombinant Üretimi Ve Biyoteknolojik Kullanımının Arastırılması"

"Brusellozis’e Karşı Endemik Rekombinant Omp25 Proteinin Üretimi"

"Zeytin Fermantasyonunda Mikrobiyal Çeşitliliğinin Metagenomik Yaklaşımla Araştırılması"

"Biyoyakıt Endüstrisi İçin Potansiyel BiyokatalizörlerinTaranması Amacıyla Kompost Topraktan Metagenomik Kütüphane Kurulması"

"Zeytin (Olea Europaea L Cv. Gemlik)Yaprağindan ? Karbonik Anhidraz Enzimini Kodlayan Genin Karakterizasyonu Ve Soğuk Stresinde Anlatiminin Analizi"

"Olea europaea EST Kolleksiyonundan Seçilen Glukozidaz geninin Moleküler Analizi ve Pichia pastoriste Ekspresyonu"

"Organik koşullarda yetiştirilmiş Phaseolus vulgaris L.anlatımı artan genlerin SSH yöntemiyle izolasyonları"

"Optikçe Aktif Benzofuranon ve Indol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Eldesi"

"CORNET-Sıvı CO2 Koşullarına Uygun Yeni Enzim Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Hijyen Gerektiren Alanlarda Kullanımı"

"Bölge Saturasyon Mutagenez Tekniği Kullanılarak Endüstriyel Öneme Sahip Format Dehidrogenaz Enziminin Termostabilitesinin Arttırılması"

"Bölge Saturasyon Mutagenez Yöntemi Kullanılarak Candida methylica Format Dehidrogenaz Enziminin Koenzim Spesifitesinin Değiştirilmesi"

"İlaç Endüstrisine Yönelik Enzim Bazlı Hammadde Üretimi"

"Chlamydomonas reinhardtii yeşil alginin metal ve sıcaklığa karşı dayanıklılık genlerinin ekspresyonu"

"Pamuk Bitkisine Ağır Metallere ve Mantar Hastalıklarına Karşı Genetik Mühendisliği ile Dayanıklılık Kazandırılması"

"Ege ve Güney Anadolu Bölgelerinde Yetişen Pamuk Genotiplerinin Ağır Metal Stresine Karşı Taranması"

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ERDEMİR ÜSTÜNDAĞ; diğer projeler için tıklayınız.

"Kafeik Asit Fenetil Ester İçeren Nanopartiküler Sistemlerin Meme Kanser Hücre Soylarında Hücresel ve Moleküler Mekanizmalarının İncelenmesi"

"İntestinal Tümörogenezde Paneth Hücrelerindeki Kalori Kısıtlaması ve mTORC1 Aktivitesinin Etkilerinin Belirlenmesi"

"Tek nükleotit polimorfizminin intrakranyal anevrizma oluşumundaki rolünün araştırılması"

"Theileria annulata'nın Enolaz Enzimini Kodlayan Genin İntrondan Arındırılarak İzole Edilmesi, İfadesinin Yapılması ve Yönlendirilmiş Mutagenez ile Analiz Edilmesi"

"İlaç Tasarım Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Bazı Apikompleksa Parazitlerinin Laktat Dehidrogenaz Enzimini Kodlayan Genin İzolasyonu ve Klonlanması"

 

Dr. Öğr. Üyesi Esra YÜCA YILMAZ; diğer projeler için tıklayınız.

 

Arş. Gör. Dr. Günseli KURT GÜR; diğer projeler için tıklayınız.

"Zeytin (Olea Europaea L. Cv. Gemlik) Yaprağından Klonlanmış Lipaz Enziminin Pichia Pastoris'te Ekspresyonu"

"Bitki Biyoteknolojisi Çalışmalarında Kullanılma Potansiyeli Taşıyan Zeytin (Olea europaea) Beta Glukozidaz Geni Promotorunun İşlevselliğinin Belirlenmesi"

"Pamuk Bitkisinden (Gossypium hirsutum) İzole Edilen NAD+ - Bağımlı Format Dehidrogenaz’ın Rekombinant Üretimi ve Biyoteknolojik Kullanımının Araştırılması"

"Topolinlerin Aspir'de (Carthhamus tinctorius L.) in vitro çoğaltıma etkisi"

"Biyoyakıt Endüstrisi İçin Potansiyel BiyokatalizörlerinTaranması Amacıyla Kompost Topraktan Metagenomik Kütüphane Kurulması"

"Zeytin (Olea Europaea L Cv. Gemlik)Yaprağindan ? Karbonik Anhidraz Enzimini Kodlayan Genin Karakterizasyonu Ve Soğuk Stresinde Anlatiminin Analizi

"Zeytin (Olea europaea) EST Kolleksiyonundan Seçilen Beta Glukozidaz geninin Moleküler Analizi ve Pichia pastoriste Ekspresyonu"

"Optikçe Aktif Benzofuranon ve Indol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Eldesi"

"Zeytin (Olea europaea) Beta Glukozidaz Geninin Promotor Bölgesindeki cis-acting Elementlerin Belirlenmesi"

"Development and Characterization of New Biocatalysts by Rational and Random Mutagenesis of Laccases from Different Sources"

"Chlamydomonas reinhardtii yeşil alginin metal ve sıcaklığa karşı dayanıklılık genlerinin ekspresyonu"

"Ege ve Güney Anadolu Bölgelerinde Ağır Metallere Karşı Dayanıklı Pamuk Türlerinin Geliştirilmesi"

 

Arş. Gör. Mine KUÇAK; diğer projeler için tıklayınız.

"Toluhidrokinonun kolon kanseri hücreleri anjiyogenez özelliğine etkilerinin araştırılması"

Arş. Gör. Burcu TÜRKOĞLU; diğer projeler için tıklayınız.

"Streptozotocin (STZ) ile İndüklenmiş Diyabetik Sıçanlarda Enkapsüle Kateşin Molekülünün Antioksidan Aktivitesinin İncelenmesi"

"Kateşin Yüklü Nanopartiküllerin Antioksidan Etkinliğinin İncelenmesi"

 

Arş. Gör. Fatma Şayan POYRAZ; diğer projeler için tıklayınız.

"Kafeik Asit Fenetil Ester İçeren Nanopartiküler Sistemlerin Meme Kanser Hücre Soylarında Hücresel ve Moleküler Mekanizmalarının İncelenmesi"

"Sinapik Asit Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Fibroblast ve GliomaHücre Soyları Üzerinde Sitotoksisite ve Genotoksisitenin İncelenmesi"

"In Vitro Biyolojik Aktivite Çalışması: Sinapik Asit Yüklü Nanopartiküller"

 

Arş. Gör. Emrah BERTAN; diğer projeler için tıklayınız.

 

Arş. Gör. Şener ÇİNTESUN; diğer projeler için tıklayınız.

"Juglon ve Ceviz Ekstraktının Ratlarda Serotonin ve Dopamin Seviyeleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması"

Öğr. Gör. Dr. Munise YURTSEVER; diğer projeler için tıklayınız.

"Bitkilerde Abiyotik Strese Dayanıklılıktan Sorumlu CBF1 / DREB1 Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Gen Homologlarının Zeytin (Olea Europa) Bitkisinden İzolasyonları ve Anlatımlarının Analizi"

"COVID-19 Aşısında Kullanılmak Üzere Türkiye’nin Antijenik Peptid/Protein Kütüphanelerinin Oluşturulması, Spesifik Antijenik Peptid/Proteinlerin Üretimi ve Aşı Formülasyonları Olarak Immun Yanıt Sonuçlarının Eldesi"

"Zeytin (Olea Europaea L. Cv. Gemlik) Yaprağından Klonlanmış Lipaz Enziminin Pichia Pastoris'te Ekspresyonu"

"Endüstriyel Olarak Kullanılabilecek Lipazları Kodlayan Genlerin Zeytinden (Olea europaea L.) Klonlanması"

"Zeytin (Olea Europaea L Cv. Gemlik)Yaprağindan 914; Karbonik Anhidraz Enzimini Kodlayan Genin Karakterizasyonu Ve Soğuk Stresinde Anlatiminin Analizi"